General terms and conditions

ARTIKEL 1: DEFINITIES 
In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan: 

Algemene Voorwaarden: 
Deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. 

Diensten: 
Eén van de door Talent Service Zeeland/Stichting De Zeeuwse Connectie (Projecten) aangeboden diensten, zoals onder meer het online plaatsen van vacatures, opdrachten en/of stages, al dan niet voorzien van video's, weblinks en/of afbeeldingen, alsmede actieve gebundelde werving buiten Zeeland en alle andere diensten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Talent Service Zeeland/Stichting De Zeeuwse Connectie (Projecten) en Opdrachtgever. 

Gebruiker: 
De Werkzoekende, de Opdrachtgever en elk overig natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van (de Diensten van Talent Service Zeeland/Stichting De Zeeuwse Connectie (Projecten) zoals aangeboden op) de Site. 

Talent Service Zeeland:
Talent Service Zeeland/Stichting De Zeeuwse Connectie (Projecten), uitgever van de website TalentServiceZeeland.nl, de gebruiker van de Algemene Voorwaarden op www.TalentServiceZeeland.nl, Stichting De Zeeuwse Connectie Projecten, statutair gevestigd te Middelburg, Laan van Nieuwenhove 20, 4333 AG Middelburg, KVK 68980019 

Opdrachtgever: 
De natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst wordt gesloten en/of die van de Diensten van Talent Service Zeeland gebruik maakt zoals onder meer aangeboden op de Site. 

Overeenkomst: 
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Talent Service Zeeland op grond waarvan Talent Service Zeeland Dienst(en) aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. 

Site: 
Het platform via welke TalentServiceZeeland.nl Diensten aanbiedt en welke toegankelijk is via www.TalentServiceZeeland.nl 

Werkzoekende: 
De natuurlijke persoon die vacatures, opdrachten en of stages zoekt en bekijkt, reageert en/of anderszins van de Diensten van Talent Service Zeeland gebruik maakt zoals aangeboden op de Site.  

ARTIKEL 2: ALGEMEEN 
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Site, het verlenen van Diensten door Talent Service Zeeland aan haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger, al dan niet vastgelegd in aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten van Talent Service Zeeland of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Talent Service Zeeland en haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger. 

2.2. Eventuele voorgestelde afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg door Talent Service Zeeland zijn aangegeven. 

2.3. Talent Service Zeeland heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker stemt reeds nu voor alsdan in met dergelijke wijzigingen en aanvullingen. 

2.4. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand. 

2.5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Talent Service Zeeland en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden. 

2.6. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Talent Service Zeeland zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

2.7. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen. 

 

ARTIKEL 3: OFFERTES/OVEREENKOMST 
3.1. Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Talent Service Zeeland zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld. 

3.2 Opdrachten van Opdrachtgever binden Talent Service Zeeland pas nadat de opdracht door Talent Service Zeeland per e-mail is bevestigd, dan wel nadat Talent Service Zeeland kenbaar heeft gemaakt dat zij met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. 

 

ARTIKEL 4: OPZEGTERMIJN 
Veel van de door Talent Service Zeeland aangeboden diensten zijn gratis. Indien wordt gekozen gebruik te maken van betaalde diensten, dan geld een betaling per specifieke handeling of dienst.

 

ARTIKEL 5: POSITIE TALENT SERVICE ZEELAND
Talent Service Zeeland probeert door middel van actieve gebundelde werving werkzoekenden en werkgevers/intermediairs tot elkaar te brengen. Talent Service Zeeland is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen dergelijke partijen door gebruikmaking van de Diensten van Talent Service Zeeland. 

 

ARTIKEL 6: GEGEVENS/INLOGACCOUNT OPDRACHTGEVER 
6.1. Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Talent Service Zeeland dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert Opdrachtgever dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de Site en de Diensten af te nemen. 

6.2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste vacature, opdracht of stageplaats en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist, volledig en actueel is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van Talent Service Zeeland. Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures, opdrachten of stageplaatsen plaatsen op de Site. Opdrachtgever mag niet in de geplaatste vacature, opdracht of stageplaats verwijzen naar andere vacatures, opdrachten of stageplaatsen die niet vermeld staan op de Site. Door het plaatsen van de vacature, opdracht of stageplaats en/of bedrijfsinformatie geeft Opdrachtgever Talent Service Zeeland toestemming deze gegevens op de Site te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten. 

6.3. Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste vacature, opdracht of stageplaats en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. 

6.4. Talent Service Zeeland behoudt zich het recht voor (de teksten van) vacature, opdracht of stageplaats en/of bedrijfsinformatie (waaronder mede begrepen foto- en/of videomateriaal) in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Site indien dit naar het oordeel van Talent Service Zeeland noodzakelijk is, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding en/of restitutie en zonder de Opdrachtgever hiervan op dat moment specifiek op de hoogte te brengen.

 

6.5. De door Talent Service Zeeland verstrekte inloggegevens zijn Opdrachtgever-gebonden en niet overdraagbaar. Evenwel mag een inlogaccount binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever vrij worden gebruikt. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is gelijktijdig met meerdere personen gebruik te maken van 1 inlogaccount. Het is mogelijk om aanvullende inlogaccounts aan te maken per Opdrachtgever.

6.6. Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door Talent Service Zeeland verstrekte inloggegevens. 

 

ARTIKEL 7: REIKWIJDTE GEBRUIKSRECHT TOT TOEGANG C.Q. INZAGE 
7.1. Indien Opdrachtgever zich toegang c.q. inzage heeft verschaft van de door Talent Service Zeeland aangeleverde informatie gelden de volgende leden van dit artikel.

7.2. Opdrachtgever erkent dat Talent Service Zeeland  producent is van de vacaturedatabase en auteursrechthebbende is van de vacaturedatabase. 

7.3. Opdrachtgever mag de vacaturedatabase slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers voor haar onderneming te werven, zulks enkel voorzover dit is toegestaan op grond van van toepassing zijnde wettelijke regels. 

7.4. Opdrachtgever mag databestanden uit de vacaturedatabase of delen daarvan, of de via de vacaturedatabase ontvangen (persoons)gegevens niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Talent Service Zeeland en/of Gebruiker en/of Werkzoekende. 

7.5. Opdrachtgever mag ontvangen databestanden, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van Talent Service Zeeland openstaande vacature, opdracht of stageplaats en alleen voorzover de databestanden, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature, opdracht of stageplaats. 

 

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Talent Service Zeeland of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door Gebruiker is geleverd in verband met de plaatsing van een vacature, opdracht of stageplaats en/of bedrijfsinformatie.  

 

ARTIKEL 9: SPAM/HARVESTEN 
Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, e-mailadressen van Werkzoekenden en Opdrachtgevers, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete, openstaande en passende vacature, opdracht of stageplaats. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: 

  • Het (ongevraagd) organiseren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met werkzoekende(n), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature; 
  • Het (ongevraagd) organiseren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature, opdracht of stageplaats; 
  • Iedere andere vorm van ongevraagde communicatie; 
  • E-mailadressen van Opdrachtgevers en/of Werkzoekenden te verzamelen om welke reden dan ook. 

 

ARTIKEL 10: GEHEIMHOUDING
Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van Werkzoekenden en/of Talent Service Zeeland. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende Werkzoekende of Talent Service Zeeland. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens. 

 

ARTIKEL 11: OVERMACHT
Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Talent Service Zeeland gebruik maakt. 

 

ARTIKEL 12: ONDERHOUD 
Talent Service Zeeland is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van (onderdelen van) de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens Talent Service Zeeland ontstaat. 

 

ARTIKEL 13: GARANTIE 
Talent Service Zeeland heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Talent Service Zeeland garandeert echter niet: 

  • Dat de informatie op de Site juist, volledig en actueel is, waaronder mede verstaan de door Werkzoekenden opgegeven (persoonlijke) informatie; 
  • Dat de Site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, 
  • Dat de systemen van Talent Service Zeeland vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden. 

 

ARTIKEL 14: ONDERZOEKSPLICHT 
Opdrachtgever is verplicht bij plaatsing van de vacature, opdracht of stageplaats en/of bedrijfsinformatie te onderzoeken of deze gegevens beantwoorden aan de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is heeft Opdrachtgever de verplichting om eventuele klachten gemotiveerd per e-mail binnen 8 dagen na de plaatsing van de betreffende vacature en/of bedrijfsinformatie te zenden aan het adres contact@ TalentServiceZeeland. nl.

 

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID 
15.1. De totale aansprakelijkheid van Talent Service Zeeland voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever voor de betreffende Overeenkomst heeft betaald aan Talent Service Zeeland. 

15.2. Talent Service Zeeland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. 

15.3. Talent Service Zeeland sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Gebruiker. Meer in het bijzonder zal Talent Service Zeeland in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 

handelingen door Opdrachtgever verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de Site geplaatste informatie; de onmogelijkheid (delen van) de Site, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot fotoclips en/of video's, te gebruiken; het feit dat de bepaalde informatie op de Site onjuist, onvolledig of niet actueel is; en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Talent Service Zeeland, waaronder de Site, door een derde. 

15.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Talent Service Zeeland of haar ondergeschikten. 

 

ARTIKEL 16: VERWIJZINGEN 
De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Talent Service Zeeland heeft geen zeggenschap over deze websites. Talent Service Zeeland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. 

 

ARTIKEL 17: BEVEILIGING 
Talent Service Zeeland spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Talent Service Zeeland legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. 

 

ARTIKEL 18: BETALINGSVOORWAARDEN 
18.1. Opdrachtgever dient, het voor de Diensten verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de Site, dan wel de op de factuur, aangegeven wijze binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. 

18.2. Alle prijzen op de Site zijn exclusief BTW, tenzij specifiek anders vermeld. 

18.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Talent Service Zeeland gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief. Deze rente is Opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling. Daarnaast is Talent Service Zeeland gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan de betreffende betalingsverplichting heeft voldaan. 

18.4. Indien Talent Service Zeeland genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de betreffende Opdrachtgever aan Talent Service Zeeland worden vergoed. 

18.5. Indien Opdrachtgever via maandelijkse automatische incasso het voor de Diensten verschuldigde (deel)bedrag betaalt, dient Opdrachtgever voor voldoende bank/giro saldo rond de afgesproken incassodatum zorg te dragen. Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van Talent Service Zeeland, ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, terstond en ineens opeisbaar. 

 

ARTIKEL 19: ZEKERHEID 
19.1. Indien er goede redenen zijn te twijfelen aan het feit dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Talent Service Zeeland zekerheid te stellen in de door Talent Service Zeeland gewenste vorm. 

19.2. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen voldoet aan het verzoek genoemd in het voorgaande lid, is Talent Service Zeeland gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan het verzoek heeft voldaan. 

 

ARTIKEL 20: DUUR EN (TUSSENTIJDSE) BEINDIGING 
20.1. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de gevallen genoemd in art. 22.2 en 22.4. 

20.2. Elk der partijen heeft tevens het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst. 

20.3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in art.21.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Talent Service Zeeland ten aanzien van die prestaties in verzuim is. 

20.4. Ingeval 1 van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten. 

 

ARTIKEL 21: DIVERSEN 
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's-Gravenhage. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Talent Service Zeeland aangepast worden. Talent Service Zeeland adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Indien en voor zover enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Talent Service Zeeland zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Disclaimer

DISCLAIMER

Verantwoording/aansprakelijkheid
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Het intellectueel eigendom berust bij Talent Service Zeeland/Stichting De Zeeuwse Connectie (Projecten). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Talent Service Zeeland/Stichting De Zeeuwse Connectie (Projecten) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken.

Talent Service Zeeland/Stichting De Zeeuwse Connectie (Projecten) streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle door jou verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld, in lijn met onze Privacy Statement en Algemene Voorwaarden. 

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Talent Service Zeeland/Stichting De Zeeuwse Connectie (Projecten) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op onze website. 

anker
anker

Did you know? More information about living and working in Zeeland